Xóa thông báo

Bạn muốn xóa thông báo công việc này?